Einsteins motivatie tot opdoen van kennis

Einstein

Een vrije interpretatie van Einstein’s ‘Mijn Kijk Op Het Leven’ tot het opdoen van kennis middels het volgen van een opleiding MoneySchool.

We zijn korte tijd op aarde en proberen alleen en met anderen gelukkig te zijn.  Niet afhankelijk zijn kan en zal hiertoe bijdragen. Dat kan in soberheid, zelfs bij voorkeur, ook al is die voorkeur uiteraard gerelateerd aan eigen ethiek. En, filosofisch gezien, zijn we als mens niet vrij. Iedereen handelt immers onder uiterlijke druk maar ook vanuit innerlijke noodzaak.  Verantwoordelijkheidsgevoel?  Laat verantwoordelijkheid niet verlammend werken.  Vragen naar de zin of het doel van het eigen bestaan is objectief gezien zinloos. Wel geven bepaalde idealen richting in het streven en oordelen. Zo zijn “welbehagen” en “geluk” nooit doelen op zich. Voorbeelden van idealen: goedheid, schoonheid, waarheid en overeenstemming met gelijkgestemden, zonder altijd uitsluitend met het beroepsmatige objectieve en coachende bezig te zijn. In alle geval zijn luxe, bezit, uiterlijk succes banale doelen van de menselijke ambitie. Daarbij wil een hartstochtelijk gevoel voor sociale vaardigheid en sociaal engagement niet zeggen dat men zich bij mensen en menselijke gemeenschappen moet aansluiten. Er zijn immers grenzen aan de communicatie en de overeenstemming met andere mensen.  Wat ook nodig is om ook wat dat betreft de nodige onafhankelijkheid te kunnen bereiken.  Ieder moet zijn onafhankelijke mening, gewoonte, oordelen kunnen hebben, maar men mag niet in de verleiding komen zijn evenwicht te laten afhangen van de wankele basis van de gewoontes en (voor-) oordelen van andere mensen. Gemeenschappen zijn ook meer geneigd zich door verantwoordelijkheidsgevoel en geweten te laten leiden dan individuen. En iedereen dient te worden gerespecteerd, niemand mag worden aanbeden.  Alleen een scheppend en voelend individu, een persoonlijkheid creëert het edele en subtiele, terwijl de ‘kudde’ als zodanig stompzinnig blijft in haar denken en voelen.

Er is nagenoeg positivisme in de mensheid, als het gezond verstand maar niet systematisch door lieden met politieke en zakelijke belangen, door onderwijs, pers en vakbond gecorrumpeerd zou worden.

Geld en rijkdom mag niet leiden tot egoïsme, verleiden of misbruik.

Wij zijn uiteraard ook product van gemeenschap, die er reden van is dat we ons onderscheiden van de dieren: die geven niks door behalve hun instinct.  Hetgeen wij doorgekregen hebben in onze evolutie, komt van scheppende individuen: vuur, het wiel, planten kweken, stomen, …

Creatieve, zelfstandige denkende en oordelende persoonlijkheden zorgen voor de ontwikkeling van de maatschappij en de individuele persoonlijkheid.  In een gezonde maatschappij is er een goede band tussen de zelfstandigheid van individuen en de nauwe sociale band met elkaar.  Leiderschap is geëvolueerd naar organisatietalent.

Tegenwoordig heeft de ontwikkeling van economie en techniek het individu zwaar onder druk gezet.  Alleen verdeling van werk zal leiden tot materiële zekerheid bij de individuen, wat kan leiden tot benutten van vrije tijd en van ontwikkeling van persoonlijkheid.  Streven naar begrip, productieve en receptieve geestelijke arbeid verheft en verrijkt de mens.

Cursussen zoals Moneyschool leveren een vorm van geestelijke hygiëne!

Het zou pas bewonderenswaardig zijn wanneer het verlangen naar waarheid ieder ander verlangen zou overwinnen. Met onweerstaanbare helderheid wordt aangetoond hoe onlosmakelijk de instincten van strijd en vernietiging in de menselijke geest verbonden zijn met die van liefde en optimistische levensinstelling.

Maar van veel mensen is de wil verlamd door smartelijke berusting!

Beter is te verworden tot ‘om hun prestaties gewaardeerde persoonlijkheden’ die zich niet zoals anderen uitsluitend laten misleiden door verlangens,  maar hun kritisch oordeel dragen op verantwoordelijkheidsgevoel, kennis en inzicht.

Specifiek wat uw welvaartstoestand betreft:

U kan de ogen niet sluiten voor het feit dat er zonder inspanning geen zicht zal komen op een verbetering van de wellicht troosteloze toestand van uw vermogen. Sluit u daarom aan bij de kleine groep van mensen die tot radicale oplossingen bereid zijn, vergeleken met de massa die besluiteloos is en zich laat misleiden. Diegenen die belang hebben bij de instandhouding van hun geldvergaringsmachine schuwen geen enkel middel om de publieke opinie aan hun verwerpelijke doelen te onderwerpen.

Het lijkt er wel op dat de huidige regeringsleiders pogingen doen om de op hebzucht gebaseerde losbandigheid door het invoeren van regels in te tomen, maar de niet aflatende houding van de bankiers en hun lobbyisten toont al te duidelijk aan dat zij niet zijn opgewassen tegen dit soort elite dat zich steeds weer boven de regels weet te stellen. Daardoor kunnen de overheden niet anders dan telkens weer een overlevingsbasis te voorzien, want de gebeurtenissen van de laatste decennia tonen aan dat ‘externe factoren’ zoals bank en geldcrisissen telkens opnieuw hun beleidsprogramma’s doorkruisen en zich niet kunnen veroorloven te verzaken aan de ‘miljardensteun’ die acuut nodig is.

De verandering moet dus komen van het individu zelf: men kan alleen welvarend dus financieel onafhankelijk worden als men zelf initiatief neemt. Men moet zich vastbesloten inzetten voor volledige financiële onafhankelijkheid wanneer men wil vermijden uitsluitend nog te kunnen overleven of verder te bestaan op basis van overheidssteun. Een naïviteit die zich niet actief van de idee van de ‘overlevingsvoorziening’ van de overheid distantieert, is nefast voor financiële onafhankelijkheid. Moge uw geweten en gezond verstand levend worden, zodat u de juiste stappen kan zetten naar financiële onafhankelijkheid.

Uw eerste stap is dan ook kennis opdoen en inzicht verwerven, zodat u aan de hand daarvan de juiste beslissingen kan nemen op uw gekozen weg naar financiële onafhankelijkheid. MoneySchool is daarbij de ideale start.

Advertenties

Nieuw : PriFin

logo-PriFin

 

Op deze blog komt gedurende enkele weken iedere dag een nieuw argument voor PriFin, het meest innovatief, efficiënt en gebruiksvriendelijkst online onafhankelijk inventarissysteem van de
prifinanciën voor iedere consument, wereldwijd 24/24 en 7/7 te consulteren op een aangename intuïtieve manier, via gelijk welk apparaat of toestel.

Al de bestaande systemen zijn steeds gericht op de financiële instelling(en) en haar ‘dienstverleners’ met de uiteraard niet weg te denken commerciële interesse en doelstellingen.

Het is niet de bedoeling daar commentaar op te geven, maar wel om de consument de mogelijkheid te bieden een eigen individuele vermogensinventaris ter beschikking te hebben, los van gelijk welke andere mogelijke reden dan ook, behalve dan om alle belangrijke informatie permanent ter beschikking te hebben, en dit zonder dat een financiële partij met gretige interesse meekijkt.

Tenzij u er voor zou kiezen hen inzage te geven, in welk geval u alle info die ze nodig zouden hebben ook onmiddellijk kan aanbieden.

Waar en wanneer dan ook.

All of your information at your fingertips, always and everywhere !

Wordt vervolgd …

 

Als je succes nastreeft

Als je succes nastreeft en je dromen wil realiseren, volstaat het niet alleen ze te formuleren,  er boeken over te lezen en een cursus te volgen over hoe ze te bereiken.  Je zal actie moeten ondernemen. Al de technieken consequent omzetten in de dagelijkse praktijk. Net zo lang tot het een gewoonte, een houding is.

Maakt kennis macht? Neen, alleen toegepaste kennis maakt macht. Maar iets kennen en weten op zich is dus niet belangrijk!  Wel het kunnen toepassen als automatisme. Leren doe je niet om iets te onthouden, maar wel om iets niet te vergeten.

Men ziet de wereld niet zoals die is, maar zoals men hem ziet, nl. hoe men geconditioneerd is om te zien.  Daarom moet iedereen basisprincipes leren om als ontwikkelde persoon(lijkheid) de wereld te zien zoals die werkelijk is.

Wees de beste die je kan zijn, omdat je dat wil. Wil je geleefd worden of wil je zelf keuzes kunnen maken? Verander daarom ten beste.  Veranderen is moeilijk maar als beloning voor die inspanning word je meer jezelf dan ooit tevoren.

Heb geduld, alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden. (Saadi).

Veel succes !

Peter Verbeeck

Vermogenscoach

Statusangst en vloeibaarheid.

Marcel Proust schreef ooit na kritiek op zijn literair werk: “Ik voelde mij totaal verslagen en ontnuchterd; als een vloeistof die de maat van de vaas aanneemt waar men haar heeft ingegoten, nadat hij eerst was uitgedijd om de onmetelijke ruimten van het genie op te vullen, nu geheel en al terug binnen de grenzen van de middelmatigheid…”

In welke vaas word jij gegoten, welke vaas hanteert jouw bankier?

Het overkomt ons allemaal: we zijn sterk afhankelijk van andermans oordeel. Daarom juist is ook die ‘vloeibaarheid’ onze kracht om ons te wapenen en onmiddellijk in onze ‘eigen vaas’ te gieten.  Onze eigenwaarde is altijd verbonden met wat anderen van ons vinden, maar dat alleen mag niet bepalend zijn.
Vroeger was het eenvoudig: je was een knecht, je moest je geen zorgen maken over je innerlijke waarde en status. Je voelde je niet minderwaardig. Maar in onze moderne democratie is iedereen gelijk en dan is het kleinste verschil onmiddellijk veel! En als iedereen gelijk is geraakt de innerlijke waarde gelijkgeschakeld met uiterlijke status. En daardoor kan een compliment ons doen opbloeien, maar de minste kritiek ons in elkaar doen krimpen. Statusangst dus.

Hoe daar mee om te gaan?

Niet door te denken dat ons ego door onszelf te objectiveren valt. Dat lukt overigens toch niet. Hierdoor krijgt men immers zelfhaat en zelfoverschatting. Wel door uit het vorige te leren. Ons innerlijke is veel flexibeler en onze eigen waarde en uiterlijke waarde zijn twee onvergelijkbare grootheden.

Zelfkennis is het besef dat we onze eigen waarde nooit helemaal kunnen bepalen. En dat, als objectieve maatstaf, is juist het begin van een rijker zelfbesef.

Poëtisch inzicht: voor mezelf ben ik tegelijkertijd eindeloos groot en eindeloos klein, en alles wat daar tussen ligt. Ik ben dus niet middelmatig maar onmeetbaar!