Einsteins motivatie tot opdoen van kennis

Einstein

Een vrije interpretatie van Einstein’s ‘Mijn Kijk Op Het Leven’ tot het opdoen van kennis middels het volgen van een opleiding MoneySchool.

We zijn korte tijd op aarde en proberen alleen en met anderen gelukkig te zijn.  Niet afhankelijk zijn kan en zal hiertoe bijdragen. Dat kan in soberheid, zelfs bij voorkeur, ook al is die voorkeur uiteraard gerelateerd aan eigen ethiek. En, filosofisch gezien, zijn we als mens niet vrij. Iedereen handelt immers onder uiterlijke druk maar ook vanuit innerlijke noodzaak.  Verantwoordelijkheidsgevoel?  Laat verantwoordelijkheid niet verlammend werken.  Vragen naar de zin of het doel van het eigen bestaan is objectief gezien zinloos. Wel geven bepaalde idealen richting in het streven en oordelen. Zo zijn “welbehagen” en “geluk” nooit doelen op zich. Voorbeelden van idealen: goedheid, schoonheid, waarheid en overeenstemming met gelijkgestemden, zonder altijd uitsluitend met het beroepsmatige objectieve en coachende bezig te zijn. In alle geval zijn luxe, bezit, uiterlijk succes banale doelen van de menselijke ambitie. Daarbij wil een hartstochtelijk gevoel voor sociale vaardigheid en sociaal engagement niet zeggen dat men zich bij mensen en menselijke gemeenschappen moet aansluiten. Er zijn immers grenzen aan de communicatie en de overeenstemming met andere mensen.  Wat ook nodig is om ook wat dat betreft de nodige onafhankelijkheid te kunnen bereiken.  Ieder moet zijn onafhankelijke mening, gewoonte, oordelen kunnen hebben, maar men mag niet in de verleiding komen zijn evenwicht te laten afhangen van de wankele basis van de gewoontes en (voor-) oordelen van andere mensen. Gemeenschappen zijn ook meer geneigd zich door verantwoordelijkheidsgevoel en geweten te laten leiden dan individuen. En iedereen dient te worden gerespecteerd, niemand mag worden aanbeden.  Alleen een scheppend en voelend individu, een persoonlijkheid creëert het edele en subtiele, terwijl de ‘kudde’ als zodanig stompzinnig blijft in haar denken en voelen.

Er is nagenoeg positivisme in de mensheid, als het gezond verstand maar niet systematisch door lieden met politieke en zakelijke belangen, door onderwijs, pers en vakbond gecorrumpeerd zou worden.

Geld en rijkdom mag niet leiden tot egoïsme, verleiden of misbruik.

Wij zijn uiteraard ook product van gemeenschap, die er reden van is dat we ons onderscheiden van de dieren: die geven niks door behalve hun instinct.  Hetgeen wij doorgekregen hebben in onze evolutie, komt van scheppende individuen: vuur, het wiel, planten kweken, stomen, …

Creatieve, zelfstandige denkende en oordelende persoonlijkheden zorgen voor de ontwikkeling van de maatschappij en de individuele persoonlijkheid.  In een gezonde maatschappij is er een goede band tussen de zelfstandigheid van individuen en de nauwe sociale band met elkaar.  Leiderschap is geëvolueerd naar organisatietalent.

Tegenwoordig heeft de ontwikkeling van economie en techniek het individu zwaar onder druk gezet.  Alleen verdeling van werk zal leiden tot materiële zekerheid bij de individuen, wat kan leiden tot benutten van vrije tijd en van ontwikkeling van persoonlijkheid.  Streven naar begrip, productieve en receptieve geestelijke arbeid verheft en verrijkt de mens.

Cursussen zoals Moneyschool leveren een vorm van geestelijke hygiëne!

Het zou pas bewonderenswaardig zijn wanneer het verlangen naar waarheid ieder ander verlangen zou overwinnen. Met onweerstaanbare helderheid wordt aangetoond hoe onlosmakelijk de instincten van strijd en vernietiging in de menselijke geest verbonden zijn met die van liefde en optimistische levensinstelling.

Maar van veel mensen is de wil verlamd door smartelijke berusting!

Beter is te verworden tot ‘om hun prestaties gewaardeerde persoonlijkheden’ die zich niet zoals anderen uitsluitend laten misleiden door verlangens,  maar hun kritisch oordeel dragen op verantwoordelijkheidsgevoel, kennis en inzicht.

Specifiek wat uw welvaartstoestand betreft:

U kan de ogen niet sluiten voor het feit dat er zonder inspanning geen zicht zal komen op een verbetering van de wellicht troosteloze toestand van uw vermogen. Sluit u daarom aan bij de kleine groep van mensen die tot radicale oplossingen bereid zijn, vergeleken met de massa die besluiteloos is en zich laat misleiden. Diegenen die belang hebben bij de instandhouding van hun geldvergaringsmachine schuwen geen enkel middel om de publieke opinie aan hun verwerpelijke doelen te onderwerpen.

Het lijkt er wel op dat de huidige regeringsleiders pogingen doen om de op hebzucht gebaseerde losbandigheid door het invoeren van regels in te tomen, maar de niet aflatende houding van de bankiers en hun lobbyisten toont al te duidelijk aan dat zij niet zijn opgewassen tegen dit soort elite dat zich steeds weer boven de regels weet te stellen. Daardoor kunnen de overheden niet anders dan telkens weer een overlevingsbasis te voorzien, want de gebeurtenissen van de laatste decennia tonen aan dat ‘externe factoren’ zoals bank en geldcrisissen telkens opnieuw hun beleidsprogramma’s doorkruisen en zich niet kunnen veroorloven te verzaken aan de ‘miljardensteun’ die acuut nodig is.

De verandering moet dus komen van het individu zelf: men kan alleen welvarend dus financieel onafhankelijk worden als men zelf initiatief neemt. Men moet zich vastbesloten inzetten voor volledige financiële onafhankelijkheid wanneer men wil vermijden uitsluitend nog te kunnen overleven of verder te bestaan op basis van overheidssteun. Een naïviteit die zich niet actief van de idee van de ‘overlevingsvoorziening’ van de overheid distantieert, is nefast voor financiële onafhankelijkheid. Moge uw geweten en gezond verstand levend worden, zodat u de juiste stappen kan zetten naar financiële onafhankelijkheid.

Uw eerste stap is dan ook kennis opdoen en inzicht verwerven, zodat u aan de hand daarvan de juiste beslissingen kan nemen op uw gekozen weg naar financiële onafhankelijkheid. MoneySchool is daarbij de ideale start.

Advertenties

PriFin-argument 26

Door de unieke voorstelling van de werkelijke verbondenheid van alle betrokken informatie zullen uw beide hersenhelften zorgen voor een aangenaam vaststelbaar fenomeen van verhelderend systeemdenken

PriFin

PriFin-argment 24

PriFin heeft rechtstreeks impact op uw financiële situatie:
PriFin geeft u de mogelijkheid ideeën en verhalen over de werkelijkheid die samenhangen uit te zuiveren en aan te passen.

De financiële consument zonder PriFin is blind!

PriFin-b