PriFin-argument 13

Dankzij PriFin doe je nooit iets,

waarvan je niet weet wat je doet

Drukwerk

Advertenties

PriFin: alle argumenten bij elkaar

Argument 26
Door de unieke voorstelling van de werkelijke verbondenheid van alle betrokken informatie met PriFin, zullen uw beide hersenhelften zorgen voor een aangenaam vaststelbaar fenomeen van verhelderend systeemdenken

Argument 25
De strelende toegankelijkheid van PriFin geeft u meer inzicht, begrip en gemoedsrust dan wat u zich daarbij had kunnen voorstellen

Argument 24
PriFin heeft rechtstreeks impact op uw financiële situatie:
PriFin geeft u de mogelijkheid ideeën en verhalen over de werkelijkheid die samenhangen uit te zuiveren en aan te passen.
De financiële consument zonder PriFin is blind!

Argument 23
De PriFin-redactie kreeg een heerlijke suggestie die we graag delen als argument:
PriFin, het geheugen van je leven

Argument 22
Het is een natuurlijk verlangen, ook bij u, om alles bij de hand te hebben en eenvoudig te kunnen benaderen. PriFin geeft u daar de mogelijkheid toe en beantwoordt zo uw behoefte

argument 21
Wil je bewust beleven wat je wil beleven en niet tot de grijze massa behoren die onkundig slachtoffer is van onwetendheid?  PriFin maakt je vrij, zinvol en bewust en geeft je controle.

Argument 20
PriFin is een venster op jouw informatie, zonder dat je van iemand afhankelijk bent en vooral zonder dat er iemand ongewenst meekijkt

Argument 19
PriFin levert u het helder inzicht dat u nodig heeft om focus te kunnen leggen en tot verbetering van uw financiële positie over te kunnen gaan

Argument 18
PriFin is veilig, zeker, snel, privé, duidelijk, paraat, helder, degelijk, correct, aangenaam, interessant, intuïtief, makkelijk, mooi, onafhankelijk, eerlijk en … nodig – dus onmisbaar

Argument 17
Iedere mogelijke verandering naar financiële onafhankelijkheid begint onvoorwaardelijk en uitsluitend na het overzicht dat u zichzelf gunt met een inventaris van uw privé financiën die PriFin u kan leveren als enige onafhankelijke aanbieder dus zonder ‘meekijkende’ instellingen of commerciële partijen

Argument 16
Coördinatie, organisatie, sturing, opvolging, initiatief, concretisering, engagement, verantwoordelijkheidszin, focus en alertheid zijn ‘overall’ aanwezig bij PriFin

Argument 15
PriFin overstijgt de levensverwachting en kent haar gelijke niet in de meeneembaarheid ervan, ook naar volgende generaties

Argument 14
Een financiële instelling kan je uitsluitend een standaard inventarisatie aanbieden, maar die standaard is een standaard en wellicht niet geschikt voor u. PriFin is altijd gepersonaliseerd.

Argument 13
Dankzij PriFin doe je nooit iets, waarvan je niet weet wat je doet

Argument 12
We hebben naar u geluisterd en vooral naar wat u belangrijk vindt.  Daarbij hebben we onze bedrijfskennis creatief ingeschakeld om alles wat met uw belangrijke zaken te maken heeft te beheersen in uw belang

Argument 11
U zal een unieke continue sensatie ervaren hoe verfijnd uw zintuigen zullen omgaan met onze creatie

Argument 10
De discipline die wij volledig beheersen en waarbij wij over alle vakkennis beschikken, maakt ons uitermate geschikt om dit uiterst gespecialiseerd meervoudig werk ter uwer optimale beleving aan te bieden

Argument 9
Men zal u met een respect behandelen zoals nooit tevoren

Argument 8
U zal in de mogelijkheid zijn uw verantwoordelijkheden op te nemen in uw gezin, op uw werk en in onze hedendaagse samenleving

Argument 7
U zal meer weten dan wat u ooit dacht te zullen kunnen weten

Argument 6
U zal dankzij ons werk in de mogelijkheid komen om over het vermogen te beschikken creatief met nieuwe vragen om te gaan en problemen vernieuwend aan te pakken

Argument 5
We bevrijden u van uw informatie-overload en maken van die chaos een geïntegreerd coherent geheel

Argument 4
We hebben ons meer dan 10.000 uren bekwaamd in het vereenvoudigd uitleggen van ingewikkelde zaken en in het verduidelijken van hun onderlinge verbondenheid en het belang ervan

Argument 3
U zal u telkens bevoorrecht weten deelgenoot te kunnen zijn van een sublieme balans tussen logica en verbeelding die zich gracieus beweegt en tussen veelzijdigheid aan kennis en informatie

Argument 2
We hebben onze kennis en ervaring bereidwillig en volhardend getest en ingebracht vanuit een onverzadigbare nieuwsgierige benadering van onze voortdurende dorst te leren u beter van dienst te zijn

Argument 1
Met PriFin bieden we u een zinvol, oplossend, plezant en simpel product, maar in feite leveren we u ook, efficiëntie, tijdswinst, inzicht en begrip

Drukwerk

De inhoud van een voordracht – vermaarde inleidingsspeech MoneySchool

Deze tekst is de weergave van de inleidingsspeech die ik telkens bezigde om de vele driedaagse seminaries ‘Vermogen opbouwen’ van MoneySchool in te leiden. De deelnemers werden hiermee onmiddellijk op het juiste spoor gezet qua inschatting van de financiële wereld en voelden zich direct begrepen en aangesproken in hun eigen interpretatie van de materie.  De toon werd daarmee gezet, het begin gemaakt. Oh ja: in hun werkbundel werd  verklaring gegeven van enkele specifieke  bewoordingen.

De inhoud van een voordracht bepaalt maar voor 3% de overtuigingskracht. De overige 97% zijn randfactoren.

Maar eenieder bij wie niet het tegendeel van grondigheid de meest op de voorgrond tredende karaktertrek is, weze een meer dan welgekomen toehoorder.

Laat hem of haar wars zijn van de treurige verpauperende tekenen van oppervlakkigheid die het hedendaagse maniëristisch denken aankleven en bij wijze van vergasting genieten van deze zich schier preliminair verwerkelijkende persiflage ook al wordt deze geprangd in een gecontesteerd burleske.

We zullen u evenwel niet onderdompelen in een geserreerd kakofonisch illustrum en houden ook geen gedirigeerd gekrakeel, want wij wensen na onze met sprezzatura gebrachte kamishibai de aula te kunnen verlaten zonder bevuild blazoen.

Daarom nodig ik u uit om u te laten meeslepen in de wondere wereld van de financiële dienstverlening, waarbij wij u voor alle duidelijkheid voldoende realiteitszin zullen bijbrengen, zodat u na onze voordracht tot de welgevallige vaststelling zult kunnen gekomen zijn dat vandaag zich reeds een cesuur in de verwerkelijking van uw toekomstige kennis, beste toehoorders, in deze aula heeft afgespeeld, goed wetende dat iedere vorm van solipsisme hierbij uitgesloten is.

En om alle paralipsis  tegen te gaan, vullen we deze inleiding parmant aan met de enigmatische waarschuwing dat het door het narcistisch canaille in de financiële wereld als verschalkt perpetuum mobile schmierend gehanteerd sofisme onvoorwaardelijk zal leiden tot het zoals blijkt logisch gevolg van het welig tierend  ongelimiteerd paralogisme nl. het ineenstorten van het eigen sacrosanct systeem.

Dat u door de gewraakte perfide houding van deze exorbitante geld vergarende bancair demagogische  trawanten met hun derivaten in  een geBELGde larmoyantie terecht komt die haar voorgaande niet kent, leidt daarbij tot een defaitisme dat we niet kunnen, mogen en zullen aanvaarden.

Wij hebben dan ook een virulent libretto samengesteld – u vindt dat voor u – waarmee we de meritocratische koketterie van deze delire nulliteiten en hun geborneerde secondanten met gepaste dramaturgie zullen railleren.

U kan dit beschouwen als een burleske vendetta van uw dienaar van dienst, die zich met deze boutade het predicaat van gargouille van het bastion van de  financiën toe-eigent, zoals Don Quichot zijn Dulcinea .

Laat dit de lakmoesproef zijn voor u allen, teneinde het mysterie van deze reprimande te kunnen ontrafelen, met de uitsluitende aperte bedoeling u in de mogelijkheid te brengen alle inzichten te verschaffen in de wereld van de onafhankelijke financiële advisering.

Hierbij zal u tijdens onze vitriole tussenkomst als madrigale carambole  geen biljartballen zien vliegen maar voorwaar en welzeker de subversieve silver bullets die we gegarandeerd weten te activeren tijdens uw latente edoch flagrant gemitigeerde transitie naar financiële onafhankelijkheid.

Veel plezier !

Peter Verbeeck
Vermogenscoach
Retoricus
Lector MoneySchool

DSC_2802[1]

Financiële crisis – domme bankbedienden – commerciële jacht – kapitaalgarantieproduct

Ik geloof niet dat we de oplossing voor de financiële crisis met haar huidige problemen uitsluitend moeten zoeken in de kennis van de productie en afname, omdat deze kennis over het algemeen altijd te laat komt.

Toch blijkt in de wereld het kwaad niet in de buitensporige productie te schuilen, maar in het ontbrekende inzicht en niet alleen – zoals nu wordt aangenomen – bij de particuliere afnemer, maar daarentegen en des te meer bij de niets vermoedende bankbediende, die door de rationalisering uit het productieproces is gestoten.

Hoe treurig is de verbijsterende vaststelling dat in gerenommeerde kranten en tijdschriften schromelijk helder gepubliceerd wordt dat 99 % van de bankbedienden ‘’fluitend producten verkoopt die het zelf niet snapt’’ (sic) en altijd standpunt neemt voor haar opdracht gevende broodheer die wekelijks tot dagelijks bepaalt welke producten moeten worden voorgesteld.  Dat dit theatraal tegen de belangen van de individuele klant indruist behoeft geen betoog, en weten ze met ongekende geëvenaardheid subtiel te omzeilen dankzij de veelvuldige doorgedreven commerciële trainingen die ze van de meest bekwame specialisten ter zake met dit specifiek doel telkens opnieuw ontvangen.  Des te erger wordt het wanneer de gespecialiseerde vakbladen, ook de technische, dit aandikken met de neergeschreven vaststellingen dat precies de producten waar het meest naar gevraagd wordt, met name deze met kapitaalbescherming, het minst begrepen zijn door haar verkopende bankbedienden.

Zij die roepen dat opvoeding in financiële zaken deze vastgestelde praktijken zullen indijken, moeten we teleurgesteld erop wijzen dat alle opleiding van de consument wijkt onder de commerciële druk van de bankkantoren, die daarenboven hun misplaatste autoriteit op de meest hautaine manier in stand blijven houden en het predicaat van zichzelf toegeëigend label van financieel specialist wansmakelijk misbruiken.

De consument blijft overgeleverd als loslopend wild in de financiële jungle waar de horde hoog commercieel opgeleide jagers vanuit meer dan ooit bloeddorstige wellust gedreven bonusdrang staan te wachten om de sirenezang van het topmanagement te beantwoorden.  Zij immers moeten hun kapitaalreserves onder dwang van ondertussen ontwikkelde regelgeving weten op te drijven, en dit te spijzen uit nog meer dan ooit te behalen winsten.

Is hier sedert het uitbreken van de bankencrisis in oktober 2008 iets aan veranderd dacht u? De consument verdient in alle geval beter advies! http://bit.ly/18HRv1M

Financieel advies: hilarische dualiteit!

Bankier en financieel tussenpersoon, zolang u betaald wordt op hoeveel geld u vergaard hebt en niet afgerekend wordt op basis van de klanten die niet goed bediend werden, is uw ‘adviseringsaanpak’ hilarisch duaal. Consument opgelet: de informatieplicht van de bankier of financieel tussenpersoon is ALTIJD gekoppeld aan het commercieel aanbod en NIET aan het begrip van de klant. Is er daarenboven een grotere ontstentenis dan de vaststelling dat de overheid niet ingrijpt om rijke bedrijven te beletten om arme (en ‘gewone’) mensen slechte dingen aan te doen?!

Door de bankencrisis en de daarop volgende economische crisis is gebleken dat het toevertrouwde ‘heilige goed’ verraden is! Wat kunnen welwillenden doen die niet onderworpen zijn aan emotionele aanvechtingen van het ogenblik om terug te winnen wat er verloren gegaan is? Ook al is er nog te veel opwinding onder het merendeel van de arbeiders van de geest van vermogen! Ook al zijn er nog de psychologische weerstanden tegen het opnieuw aanvangen met het oprichten van rechtmatige standaarden door de meerderheid van specialisten die vervuld zijn van hogere inzichten en gevoelens.

Overal zijn de uitspraken van de officiële zijde erger dan de overtuiging van het individu: onthoud u, welgezinde, dit dan ook goed, en laat u niet irriteren of misleiden: senatori boni viri, senatus autem bestia ( de senatoren zijn goede mensen maar de senaat is een monster).

Nochtans ben ik door de economische ontwikkeling hoopvol dat deze voor voldoende dwingende druk zal zorgen om het gemiste vertrouwen in het inzicht en de noblesse van de overtuiging van de bankiers te overrulen.

Dixi et salvi animam meam (Ik heb gesproken en mijn ziel gered).

Financiële bankproducten creëren supervaart

Wat de creatieve geest van de mensen de afgelopen tientallen jaren gegeven heeft aan financiële producten heeft de maatschappij behalve een voorgespiegelde welvaart zomaar een financiële ramp opgeleverd. Voornamelijk door het falen van de banken die, hoe je het ook draait of keert,  alleen maar oog hadden voor hun eigen welzijn en financiële supervaart -als superlatieve trap van welvaart- uit het immer aanwezige en door hen zelf gecreëerde zelfzuchtig hebzuchtsysteem. Hoe anders kan je dit noemen.

Is het daarbij niet vreselijk om door je werkgever tot handelingen te worden gedwongen die ieder afzonderlijk bevestigt te verafschuwen? Slechts weinigen hebben de morele kracht gevonden om zich te verzetten.

En zie: even was er hoop.  Het leek er op dat het zou veranderen: sommige leiders gaven schielijk het voorbeeld, maar al snel bleek de diepgewortelde hebzucht zo gewoekerd dat alle notoire pogingen de wandaden in de goede richting te sturen werden weggelobbyd.

Wat nu gebeurt doet ons pas echt het ergste vrezen meer dan ooit! Want nu worden de belangrijkste dragers van die tradities nl. de CEO’s van de financiële instellingen, als het ware verheerlijkt terug in hun posities bevestigd.  Dat geldt dus ook voor alles en iedereen die daarbij betrokken is. Nochtans zal zonder bijsturing gegarandeerd dezelfde hebzucht de drijfveer worden van de herhaling van de eerder vastgestelde te behalen normen weze het dan dat dit pad her en der zal bezaaid zijn met nieuw regeltjes en normen.

Wie kan voorspellen tot welke nieuwe financiële rampen dit alles ongetwijfeld zal leiden?! Als men ziet tot welke schamele resultaten het huidig regelgevingsoverleg geleid heeft, dan wordt het duidelijk dat alle mensen met inzicht in de materie en rechtgeaard besef en verantwoordelijkheidsgevoel er alles aan moeten doen om het publiek als individuele financiële consument van het belang van beperkende regelgeving te overtuigen. Alleen wanneer politici in  hun eigen landen zich gesteund weten en gesterkt worden door de wil tot regelgeving van een overtuigende meerderheid, kunnen zij er in slagen de onverantwoorde verfoeilijkheid aan banden te leggen.  Voor de vorming van deze politieke druk draagt iedereen medeverantwoordelijkheid.

Het slagen van dergelijke nieuwe regels is geen kwestie van slimheid of zelfs sluwheid,  maar van eerlijkheid en vertrouwen.  De plaats van het morele kan niet door het economisch belang worden ingenomen.

In deze tijd is het des te belangrijker dat het individu niet meer alleen maar afwacht en kritiek levert. Men moet zich naar vermogen voor deze zaak inzetten.  De mensheid krijgt het lot dat het verdient.

Laten we hopen dat de oprechte professionals die vervuld zijn van hogere inzichten en gevoelens er in zullen slagen om de psychologische weerstanden te overwinnen, ook al zijn ze in de minderheid.