Einsteins motivatie tot opdoen van kennis

Einstein

Een vrije interpretatie van Einstein’s ‘Mijn Kijk Op Het Leven’ tot het opdoen van kennis middels het volgen van een opleiding MoneySchool.

We zijn korte tijd op aarde en proberen alleen en met anderen gelukkig te zijn.  Niet afhankelijk zijn kan en zal hiertoe bijdragen. Dat kan in soberheid, zelfs bij voorkeur, ook al is die voorkeur uiteraard gerelateerd aan eigen ethiek. En, filosofisch gezien, zijn we als mens niet vrij. Iedereen handelt immers onder uiterlijke druk maar ook vanuit innerlijke noodzaak.  Verantwoordelijkheidsgevoel?  Laat verantwoordelijkheid niet verlammend werken.  Vragen naar de zin of het doel van het eigen bestaan is objectief gezien zinloos. Wel geven bepaalde idealen richting in het streven en oordelen. Zo zijn “welbehagen” en “geluk” nooit doelen op zich. Voorbeelden van idealen: goedheid, schoonheid, waarheid en overeenstemming met gelijkgestemden, zonder altijd uitsluitend met het beroepsmatige objectieve en coachende bezig te zijn. In alle geval zijn luxe, bezit, uiterlijk succes banale doelen van de menselijke ambitie. Daarbij wil een hartstochtelijk gevoel voor sociale vaardigheid en sociaal engagement niet zeggen dat men zich bij mensen en menselijke gemeenschappen moet aansluiten. Er zijn immers grenzen aan de communicatie en de overeenstemming met andere mensen.  Wat ook nodig is om ook wat dat betreft de nodige onafhankelijkheid te kunnen bereiken.  Ieder moet zijn onafhankelijke mening, gewoonte, oordelen kunnen hebben, maar men mag niet in de verleiding komen zijn evenwicht te laten afhangen van de wankele basis van de gewoontes en (voor-) oordelen van andere mensen. Gemeenschappen zijn ook meer geneigd zich door verantwoordelijkheidsgevoel en geweten te laten leiden dan individuen. En iedereen dient te worden gerespecteerd, niemand mag worden aanbeden.  Alleen een scheppend en voelend individu, een persoonlijkheid creëert het edele en subtiele, terwijl de ‘kudde’ als zodanig stompzinnig blijft in haar denken en voelen.

Er is nagenoeg positivisme in de mensheid, als het gezond verstand maar niet systematisch door lieden met politieke en zakelijke belangen, door onderwijs, pers en vakbond gecorrumpeerd zou worden.

Geld en rijkdom mag niet leiden tot egoïsme, verleiden of misbruik.

Wij zijn uiteraard ook product van gemeenschap, die er reden van is dat we ons onderscheiden van de dieren: die geven niks door behalve hun instinct.  Hetgeen wij doorgekregen hebben in onze evolutie, komt van scheppende individuen: vuur, het wiel, planten kweken, stomen, …

Creatieve, zelfstandige denkende en oordelende persoonlijkheden zorgen voor de ontwikkeling van de maatschappij en de individuele persoonlijkheid.  In een gezonde maatschappij is er een goede band tussen de zelfstandigheid van individuen en de nauwe sociale band met elkaar.  Leiderschap is geëvolueerd naar organisatietalent.

Tegenwoordig heeft de ontwikkeling van economie en techniek het individu zwaar onder druk gezet.  Alleen verdeling van werk zal leiden tot materiële zekerheid bij de individuen, wat kan leiden tot benutten van vrije tijd en van ontwikkeling van persoonlijkheid.  Streven naar begrip, productieve en receptieve geestelijke arbeid verheft en verrijkt de mens.

Cursussen zoals Moneyschool leveren een vorm van geestelijke hygiëne!

Het zou pas bewonderenswaardig zijn wanneer het verlangen naar waarheid ieder ander verlangen zou overwinnen. Met onweerstaanbare helderheid wordt aangetoond hoe onlosmakelijk de instincten van strijd en vernietiging in de menselijke geest verbonden zijn met die van liefde en optimistische levensinstelling.

Maar van veel mensen is de wil verlamd door smartelijke berusting!

Beter is te verworden tot ‘om hun prestaties gewaardeerde persoonlijkheden’ die zich niet zoals anderen uitsluitend laten misleiden door verlangens,  maar hun kritisch oordeel dragen op verantwoordelijkheidsgevoel, kennis en inzicht.

Specifiek wat uw welvaartstoestand betreft:

U kan de ogen niet sluiten voor het feit dat er zonder inspanning geen zicht zal komen op een verbetering van de wellicht troosteloze toestand van uw vermogen. Sluit u daarom aan bij de kleine groep van mensen die tot radicale oplossingen bereid zijn, vergeleken met de massa die besluiteloos is en zich laat misleiden. Diegenen die belang hebben bij de instandhouding van hun geldvergaringsmachine schuwen geen enkel middel om de publieke opinie aan hun verwerpelijke doelen te onderwerpen.

Het lijkt er wel op dat de huidige regeringsleiders pogingen doen om de op hebzucht gebaseerde losbandigheid door het invoeren van regels in te tomen, maar de niet aflatende houding van de bankiers en hun lobbyisten toont al te duidelijk aan dat zij niet zijn opgewassen tegen dit soort elite dat zich steeds weer boven de regels weet te stellen. Daardoor kunnen de overheden niet anders dan telkens weer een overlevingsbasis te voorzien, want de gebeurtenissen van de laatste decennia tonen aan dat ‘externe factoren’ zoals bank en geldcrisissen telkens opnieuw hun beleidsprogramma’s doorkruisen en zich niet kunnen veroorloven te verzaken aan de ‘miljardensteun’ die acuut nodig is.

De verandering moet dus komen van het individu zelf: men kan alleen welvarend dus financieel onafhankelijk worden als men zelf initiatief neemt. Men moet zich vastbesloten inzetten voor volledige financiële onafhankelijkheid wanneer men wil vermijden uitsluitend nog te kunnen overleven of verder te bestaan op basis van overheidssteun. Een naïviteit die zich niet actief van de idee van de ‘overlevingsvoorziening’ van de overheid distantieert, is nefast voor financiële onafhankelijkheid. Moge uw geweten en gezond verstand levend worden, zodat u de juiste stappen kan zetten naar financiële onafhankelijkheid.

Uw eerste stap is dan ook kennis opdoen en inzicht verwerven, zodat u aan de hand daarvan de juiste beslissingen kan nemen op uw gekozen weg naar financiële onafhankelijkheid. MoneySchool is daarbij de ideale start.

Advertenties

Etienne Cooreman – een wijs man – spreekt honderduit over de jeugd die financieel analfabeet is.

Op 14 oktober 2016 publiceerde De Tijd een interview met Dhr. Cooreman:

http://bit.ly/2fQwKYs

Verplichte lectuur voor ieder die interesse heeft voor alles wat met financiën te maken heeft en nog meer verplicht voor hen die zich hiervoor niet interesseren!  De Belg laat zich zoals almaar blijkt nog steeds en liefst leiden als een waarachtige grijze muis in de financiële jungle waar goed getrainde jagers verkopers/adviseurs van financiële producten hun gespecialiseerde aanpak met drang en lust botvieren op de onwetende consument, ten nadele van deze laatste maar meestal ten voordele van de eerste.

En door het ontbreken van gedegen financiële educatie – die uiteraard best niet (!) gegeven wordt door een geïnteresseerde financiële instelling maar beter door onafhankelijke en objectieve leermeesters, kent de jeugd er niets meer van, zegt Dhr. Cooreman, en is die jeugd financieel analfabeet. (sic).

In het artikel leest u deze bevinding door Bakelants en Paepen:
…”Hij heeft helaas gelijk. Ik hoorde deze week nog van een bankier dat sommige klanten wel erg verbaasd kijken als ze horen dat ze bij de aankoop van een huis ook registratierechten dienen te betalen. Diezelfde klanten worden zelfs kwaad als de bankier hun uitlegt dat een bank verwacht dat ze ook zelf wat gespaard hebben vooraleer ze een woning kopen.

Met de financiële kennis van onze politici is het helaas niet veel beter gesteld. Ze komen met een belasting die niks te maken heeft met speculatie, maar die ze toch ‘speculatietaks’ noemen. Ze luisteren niet naar de talloze specialisten die waarschuwen dat die taks niets zal opbrengen en zelfs geld zal kosten en willen nu een nieuwe belasting invoeren die een nog veel groter negatief effect zal hebben op onze welvaart. Waar hebben we die politici verdiend?…”

En  verder:

…”We deelden daarbij de bezorgdheid van de heer Cooreman: de gevaarlijke combinatie van financieel analfabetisme en een bijzonder groot schuldenprobleem. Dat los je niet op door mensen die een aandeel kopen ervan te beschuldigen te speculeren.Het begin van een oplossing is net mensen aanmoedigen een reserve aan te leggen die inflatiebestendig is zodat ze ook tijdens hun oude dag gespaard blijven van armoede. Je verhindert daarmee dat de OCMW’s geconfronteerd worden met almaar langere rijen bezoekers en dat de financiële hulp nog verder krimpt voor mensen die niet kunnen sparen en onze solidariteit nu en in de toekomst broodnodig hebben. …”

Het moge duidelijk zijn dat zowel het politieke klimaat als de interesse en kennis van financiële zaken voor de meeste Belgen een waarachtige hindernis vormt die er voor zorgt dat men onvoldoende bewust is van wat nu de betere keuzes en beslissingen zijn om enige zelfredzaamheid of financiële onafhankelijkheid te kunnen bereiken.  Daarom zullen ze, willen ze succesvol zijn, net zoals succesvolle ondernemers, best te rade gaan bij échte onafhankelijke specialisten, en wordt het tijd dat men beseft dat een bankier of andere verkoper van financiële producten altijd betaald wordt voor de verkoop die gerealiseerd wordt, maar die niet afgerekend wordt op de vaststelling of het geleverde product ook de beste keuze uitmaakt voor u als consument.

Alleen een Onafhankelijk Financieel Planner , die overigens hiervoor wettig erkend moet zijn, kan u daadwerkelijk begeleiden naar financiële onafhankelijkheid. Dat is zijn beroep!

Meer info?  Suur een berichtje naar info@finconsult.be en u krijgt gegarandeerd antwoord.

Met genegen groet,

Peter Verbeeck
Financial Consult Company bvba
FSMA vergund Onafhankelijk Financieel Planner

Pensioensparen voor jongeren, een goede zaak?

Pensioensparen voor jongeren, een goede zaak!?

Je bent jong en je spaart al voor je pensioen. Goed hè 🙂 ???
MAAR … voor jongeren is het niet altijd beter om dit te doen met het fiscaal aftrekbaar pensioensparen. Want dat heeft ook nadelige beperkingen. Die kunnen je in de weg staan. Voor een veel groter pensioen met dezelfde inspanning. Vreemd hè?!  

Op het nieuws horen we dat veel jongeren al sparen voor hun pensioen.  Dat is goed en mag nog meer aangemoedigd. Waarom? Door het gunstige effect van samengestelde intrest dat jaar na jaar vermeerdert.  Einstein noemde dit zelfs ‘een wonder’. Wat daarmee bedoeld wordt?  Jouw maandelijkse spaarinspanning levert een opbrengst op. Bij de volgende storting levert niet alleen jouw vorige en nieuwe spaarbedrag maar ook de eerste opbrengst op het vorige spaarbedrag zelf ook opbrengst op. En dat gaat zo maar verder. Welnu, bij een groter  % , zal de aangroei in verhouding een veel hoger eindresultaat opleveren. Dit fenomeen kan je berekenen door na te gaan “wat de toekomstige waarde van onze regelmatige spaarinspanning is, aan een huidige waarde tegen een bepaalde rente gedurende een bepaalde tijd”.

Om te kunnen bepalen wat ons spaargeld over een bepaalde tijd opbrengt berekend aan een bepaald opbrengstpercentage, gebruiken we de eenvoudige formule:  FV= PV (1 + i)t

Hierin is:
PV = huidige waarde (afkorting van het Engelse ‘present value’)
FV = toekomstige waarde (afkorting van het Engelse ‘future value’)
t = periode (in jaren)
i = rentevoet (als fractie, d.i. percentage gedeeld door 100)

Uitgedrukt in een Excelformule:
Toekomstige waarde = (rentepercentage/betalingsfrequentie; duur in maanden; spaarinlage;;1)*-1

Een voorbeeld:

Ik ben 25 jaar en spaar iedere maand (netto) € 75,- in het pensioensparen gedurende 20 jaar. We nemen de gemiddelde opbrengst van het pensioensparen (bron Morningstar 29/11/16) van  3,27% 10-jaars jaarlijks gemiddelde, en gaan aan de slag:
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 3,27% gemiddeld per jaar = € 25.431,73
Dit zelfde voorbeeld maar aan een rentepercentage van 4,75% geeft:
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 4,75% gemiddeld per jaar = € 30.071,80
En laten we dit nu ook eens berekenen aan een rentepercentage van 6,5% :
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 6,5% gemiddeld per jaar = € 36.980,80

spaaropbrengstAan de hand  van deze grafiek is het duidelijk dat dezelfde inspanning meer en sneller aangroeit met een hoger rentepercentage dan met een lager. En dat op basis van hetzelfde maandelijkse spaarbedrag.

OPGELET: 3,27% is het gemiddelde rendement van het pensioensparen van de laatste 10 jaar, ‘geannualiseerd’ = berekend als eenzelfde percentage per jaar. MAAR: de overheid zal toch belasting heffen alsof de pensioenspaarder, U dus, 4,75 % gemiddeld rendement heeft gehaald. Ja! Dus ook als u dat niet behaald heeft -en dat heeft u niet – doet de overheid alsof je dat wel gehaald hebt. In het rekenvoorbeeld komt dit er op neer dat je met het fiscaal pensioensparen € 18.000,- zelf gespaard hebt, een belastingvoordeel genoten hebt van € 5.400,- en een belastingnadeel hebt van ongeveer € 2.400,-. De netto meerwaarde in dit rekenvoorbeeld bedraagt dus € 25.431,73 + € 5.400,- – € 2.400,- – €18.000,- = € 10.426,99.

Laten we dit nu eens vergelijken met een niet fiscaal aftrekbaar pensioensparen met een rendement van 6,50 %. Het is niet aftrekbaar, maar u wordt er ook niet op belast. U ‘verliest’ het voordeel van de aftrekbaarheid (€ 5.400,-) maar u ‘verliest’ ook het nadeel wegens niet belastbaarheid (€ 2.400,-). Wanneer we dat verrekenen op het eindresultaat komen we tot volgende netto meerwaarde: € 36.980,80 – € 18.000,- = € 18.980,80.

Zoals kan worden vastgesteld kan een hoger rendement vlot zorgen voor een bijna verdubbeling van de behaalde meerwaarde op uw zelfde spaarinspanning per maand van € 75,- over een periode van 20 jaar.

Kan dit?  Vraagt u zich terecht af.

Wel ja, laten we beginnen met het opsommen van enkele belangrijke zaken:

 • Wanneer u pensioenspaart via een pensioenspaarfonds haalt u een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,27% (bron: Morningstar)
 • Bij de samenstelling van het fonds heeft u geen inspraak, evenmin keuze: de bank bepaalt zelf zonder uw ‘inmenging’ waarin uw spaarcenten belegd worden
 • Een pensioenspaarfonds is per definitie een gemengd fonds, want dat is voor iedere klant hetzelfde, dus moet de bank er ook voor zorgen dat er geen te grote schommelingen optreden bij de waarde van het fonds
 • Voor oudere klanten is dit vooral aangewezen, omdat ze niet zo lang meer kunnen sparen, en niet de tijd meer hebben die eventueel nodig is om de schommeling van de waarde op te kunnen vangen
 • Voor jongere klanten is dit nadelig, want die kunnen juist wel profiteren van grote schommelingen, omdat ze langere tijd hebben, en hierdoor minder risico lopen
 • Alle berekeningen tonen aan dat juist grote(re) schommelingen voor extra rendement zorgen bij maandelijks sparen/beleggen (bron: Professor Van Broekhoven ‘Beter beleggen in aandelen; en diverse andere bronnen)
 • Deze schommelingen kunnen slechts verwacht worden wanneer de samenstelling van het fonds specifiek met die bedoeling gebeurt
 • Wat dus niet het geval is bij de ‘bankpensioenspaarfondsen’ – zie hoger

En dat is nog niet alles!

Er zijn ook nadelen verbonden:

 • Je kan het gespaarde geld niet ‘terugvragen’ zonder dat je hierop (zwaar) belast wordt
  (zwaar = meer belasting betalen dan het belastingvoordeel dat je gekregen hebt)
 • Je kan geen deel van het geld ‘terugvragen’ zonder dat je op dat deel belast wordt (zie hoger)
 • Je kan het niet vroeger opvragen dan de pensioenleeftijd, anders word je er zwaar op belast (zie hoger)
 • Je kan de waarde ervan niet benutten in andere bijkomende stappen in vermogensopbouw
 • Je kan de waarde niet ‘overdragen’ zonder eerst lang de belasting kassa te passeren
 • Je kan er niet zoveel in sparen als je wil
 • Enzoverder

 

Meer weten?  Stuur een mailtje naar info@finconsult.be , Peter Verbeeck, vermogenscoach, FSMA vergund Onafhankelijk Financieel Planner.

De inhoud van een voordracht – vermaarde inleidingsspeech MoneySchool

Deze tekst is de weergave van de inleidingsspeech die ik telkens bezigde om de vele driedaagse seminaries ‘Vermogen opbouwen’ van MoneySchool in te leiden. De deelnemers werden hiermee onmiddellijk op het juiste spoor gezet qua inschatting van de financiële wereld en voelden zich direct begrepen en aangesproken in hun eigen interpretatie van de materie.  De toon werd daarmee gezet, het begin gemaakt. Oh ja: in hun werkbundel werd  verklaring gegeven van enkele specifieke  bewoordingen.

De inhoud van een voordracht bepaalt maar voor 3% de overtuigingskracht. De overige 97% zijn randfactoren.

Maar eenieder bij wie niet het tegendeel van grondigheid de meest op de voorgrond tredende karaktertrek is, weze een meer dan welgekomen toehoorder.

Laat hem of haar wars zijn van de treurige verpauperende tekenen van oppervlakkigheid die het hedendaagse maniëristisch denken aankleven en bij wijze van vergasting genieten van deze zich schier preliminair verwerkelijkende persiflage ook al wordt deze geprangd in een gecontesteerd burleske.

We zullen u evenwel niet onderdompelen in een geserreerd kakofonisch illustrum en houden ook geen gedirigeerd gekrakeel, want wij wensen na onze met sprezzatura gebrachte kamishibai de aula te kunnen verlaten zonder bevuild blazoen.

Daarom nodig ik u uit om u te laten meeslepen in de wondere wereld van de financiële dienstverlening, waarbij wij u voor alle duidelijkheid voldoende realiteitszin zullen bijbrengen, zodat u na onze voordracht tot de welgevallige vaststelling zult kunnen gekomen zijn dat vandaag zich reeds een cesuur in de verwerkelijking van uw toekomstige kennis, beste toehoorders, in deze aula heeft afgespeeld, goed wetende dat iedere vorm van solipsisme hierbij uitgesloten is.

En om alle paralipsis  tegen te gaan, vullen we deze inleiding parmant aan met de enigmatische waarschuwing dat het door het narcistisch canaille in de financiële wereld als verschalkt perpetuum mobile schmierend gehanteerd sofisme onvoorwaardelijk zal leiden tot het zoals blijkt logisch gevolg van het welig tierend  ongelimiteerd paralogisme nl. het ineenstorten van het eigen sacrosanct systeem.

Dat u door de gewraakte perfide houding van deze exorbitante geld vergarende bancair demagogische  trawanten met hun derivaten in  een geBELGde larmoyantie terecht komt die haar voorgaande niet kent, leidt daarbij tot een defaitisme dat we niet kunnen, mogen en zullen aanvaarden.

Wij hebben dan ook een virulent libretto samengesteld – u vindt dat voor u – waarmee we de meritocratische koketterie van deze delire nulliteiten en hun geborneerde secondanten met gepaste dramaturgie zullen railleren.

U kan dit beschouwen als een burleske vendetta van uw dienaar van dienst, die zich met deze boutade het predicaat van gargouille van het bastion van de  financiën toe-eigent, zoals Don Quichot zijn Dulcinea .

Laat dit de lakmoesproef zijn voor u allen, teneinde het mysterie van deze reprimande te kunnen ontrafelen, met de uitsluitende aperte bedoeling u in de mogelijkheid te brengen alle inzichten te verschaffen in de wereld van de onafhankelijke financiële advisering.

Hierbij zal u tijdens onze vitriole tussenkomst als madrigale carambole  geen biljartballen zien vliegen maar voorwaar en welzeker de subversieve silver bullets die we gegarandeerd weten te activeren tijdens uw latente edoch flagrant gemitigeerde transitie naar financiële onafhankelijkheid.

Veel plezier !

Peter Verbeeck
Vermogenscoach
Retoricus
Lector MoneySchool

DSC_2802[1]

Motivatie tot bedrijfsstructurering voor partners cfr. wetgeving

Motivatie tot (re-)organisatie van professionele activiteiten en de betrokkenheden en consequenties ervan.

Naar aanleiding van het economisch realistisch en verantwoord ondernemen, behoeft het geen betoog dat men niet alleen actief moet zijn in zijn professionele werkomgeving, doch ook gerichte aandacht moet hebben voor de manier waarop de werksituatie werd/wordt georganiseerd en voor de mogelijke consequenties ervan zowel naar de privésituatie als naar de professionele situatie zelf. Het is daarbij duidelijk dat een te onbaatzuchtig omgaan met de relatie tussen de werksituatie en de privésituatie ongetwijfeld kan leiden tot een vast te stellen slecht beheer door een gebrek aan het nemen van zijn verantwoordelijkheid wat dat betreft.   Immers, niet uitsluitend maar daarom niet minder belangrijk is de positie en/of betrokkenheid van de partners die voor het goede begrip samenlevingspartner of zakenpartner kunnen zijn, wat zich zowel in de privé-situatie als in de professionele situatie kan en/of zal voordoen en/of reeds voordoet.

De actuele maatschappelijk/economische situatie van stringent wijzigende fiscale regelgeving, zonder dit evenwel dystopisch te willen duiden, en de zich verder ontwikkelende  ondernemersverantwoordelijkheden, waar men heden ten dage op kan en/of zal aangesproken worden, nopen een doordacht optreden teneinde op alle vlakken de juiste keuzes te maken, en dit bij aandrang gebaseerd op geargumenteerde en na analyse geformuleerde motieven, die zich embedded weten in een duidelijk, gebalanceerd en onverstoorbaar respect voor alle betrokkenheden.

In concreto onderscheiden we vooreerst het belang van het privévermogen dat middels specifieke samenlevingsvermogensrechtelijke modaliteiten haar regeling kent, en als dusdanig dient afgescheiden te worden van alles wat dan ook, dat om welke reden dan ook vanwege een professionele betrokkenheid negatief zou kunnen worden beïnvloed.  Dat betekent dat alle aanspraken die vanuit de ‘ondernemersrisicosfeer’ van de professionele situatie zouden kunnen gericht worden op de privésituatie en, erger nog in dat geval, rechten zouden kunnen uitoefenen met directe impact op het privévermogen zelf, dienen te worden vermeden.  Uiteraard staat dit los van bewust menselijk falen.

Zo zal een gekozen huwelijksvermogensstelsel er immers voor kunnen zorgen dat in dat geval de huwelijkspartner automatisch mede eigenaar is/wordt van de aandelen van de na het huwelijk opgerichte vennootschap(pen). Het loutere ontstaan van deze parafernalia vrijwaart de betrokkenheid van de andere partner geenszins van de  verplichting dit niet tot een onverkwikkelijke situatie te laten verworden, en in de context van een samenlevingssfeer onnodig gechicaneer te vermijden.  Anderzijds zijn beide huwelijkspartners in hun vastgestelde betrokkenheid gehouden tot het normaal beheer van hun, in dat geval, gezamenlijk privévermogen. Hier geen gepaste aandacht aan geven, zou wellicht kunnen leiden tot de vaststelling dat zoals bij elke dichotomie, ook deze van het onderscheid tussen geen beheer en normaal beheer een grove simplificatie van de realiteit zou kunnen zijn.  Op dezelfde wijze wil vermeden worden dat de eigen interpretatie van wat normaal beheer inhoudt of dient te houden, tot een ambiguïteit zou kunnen leiden, ook al kunnen er geen legale referentiële parameters worden aangewezen, zelfs als dit gebeurt met de nodige omzichtigheid en voorzorg zoals die kan worden verondersteld bij anderen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

Anderzijds spreekt het voor zich dat de niet in de economische activiteit van de exploitatievennootschappen betrokken partner, zich ook niet betrokken wil of moet weten in de uitvoering van de economische activiteit van die exploitatievennootschappen  zelf;  dat is evident en al zeker vanwege het risicoaspect dat eigen is aan het ondernemerschap in het algemeen. Uitsluitend het vermogensaspect zowel naar het ontstaan als naar het benutten van de (financiële) mogelijkheden ervan,  zal onderwerp zijn van de betrokkenheid.  Dit wordt dan ook bij voorkeur en zoals gebruikelijk gekanaliseerd naar het niveau van een – eventueel nog op te richten –  holding, waar beide in dat geval huwelijkspartners conform hun gekozen huwelijksstelsel, hun evenwaardige eigenaarspositie verwerven. En hoewel dit in de uiteindelijke aandelenverdeling geen rekenkundig vaststelbare vergelijking behoeft te zijn, is er anderszins geen wezenlijk bezwaar dit alsnog zo te regelen van bij de oprichting ervan.  Hoe dan ook zijn beide partners dan ten volle gerespecteerd in hun concrete en rechtsgeldige mogelijkheid de belangen van hun gestichte familie te behartigen en te vrijwaren in het voordeel van die familie, zonder dat dit een beletsel zou kunnen uitmaken in de vrijheid die de beide partners behouden tot het uitoefenen van een of hun professionele activiteit, onder welke vorm dan ook.  Daarenboven zorgt deze ‘centralisatiestructuur’ als geen ander voor de daadwerkelijke beheermogelijkheid van de middelen die er in terecht komen.  Dat dit geen spitsvondig feitencomplex betreft, is ondertussen tot aanvaard gemeengoed verworden, temeer daar het juist voor de nodige duidelijkheid en transparantie zorgt zoals moge blijken bij diverse anderen die zich op deze vorm van beheer reeds hebben beroepen, en waarbij dit even ontegensprekelijk niet valt onder de interpretatie van ‘volstrekt kunstmatige constructies’, juist door de wezenlijke motieven die in deze worden geduid, en door het gebrek van een hanteerbaar alternatief dat op dezelfde wijze een antwoord kan bieden aan de invulling van deze situatie, tenminste wanneer rekening moet worden gehouden met de aangebrachte elementen ervan.

Nog duidelijker zal dit worden wanneer een investeringsintentie bijvoorbeeld in onroerend goed voor de realisatie ervan in de holding, beroep zal gedaan worden op externe kredietverstrekking, en waarbij het beheer van de mogelijke reserves op niveau van de holding zal kunnen afgeschermd worden en zijn van de economische risico’s in de exploitatievennootschappen die ze genereren.

Dit in herhaling in de motiverende bewoordingen onderbrengen vindt haar oorsprong in het feit dat de daadwerkelijke economische activiteit niet uitsluitend door de betrokkene alleen uitgevoerd wordt doch samen met derden, en  het derhalve een logische stap inhoudt hetgeen voor de betrokkenen als reserve uit de risicosfeer van de exploitatievennootschap kan gehaald worden over te hevelen naar de in dat geval  holding die als ‘beheervennootschap’ van de middelen zal optreden.

In het kader van het uitwerken van een goed doordachte structuur neemt men dan als voor zich sprekend de intentie om deze zodanig in te stellen, dat er een optimale situatie ontstaat om nieuw op te starten activiteiten onder dezelfde filosofie te kunnen laten ressorteren, ook een eventuele beëindiging van activiteiten, zonder dat de voor de gekozen structuur genomen standpunten enige wijziging zouden moeten ondergaan, die een totaalverandering in de organisatie als gevolg zou kunnen hebben.

Last but not least wordt dit eveneens gekaderd in de overtuigende intentie  om middels economische activiteiten en de betrokkenheid hiervan,  het voortbestaan van het ondertussen te realiseren dan wel gerealiseerd familiaal bedrijf en vermogen als normaal te kunnen blijven behartigen, losgekoppeld van de feitelijkheid van eventualiteiten die zich kunnen en zullen kunnen voordoen, zo verwachte als onverwachte.   Alleen op die manier zal er goedkeurend vastgesteld kunnen worden dat de organisatie-intentie ook de veronderstelde aandacht voor de langere termijn heeft geïncorporeerd, waarbij in dat geval uit te werken plannen nog steeds onverkort zullen kunnen worden uitgevoerd, zonder dat het invullen van die plannen de normale werking en instandhouding van exploitatieactiviteiten zou kunnen verhinderen.

Dit standpunt zal in de organisatie een parallelle invulling kennen door voor het beheer een apart orgaan in te schakelen, waarbij deskundigheid en praktische know how gebundeld worden in dienst van correct voeren van zaakvoerderschap en dienstverlening als in te vullen posities en verantwoordelijkheden tussen, met en voor de diverse ingestelde entiteiten.

Bij wijze van herhalende samenvatting:

 • Professionele betrokkenheid structureren in het volle respect van samenlevings- vermogensrechtelijke positie
 • De betrokkenheid van de partner als gevolg van het vorige punt zodanig organiseren dat die hoewel betrokken in de vermogensconsequentie ervan, op geen enkele manier kan of zal betrokken zijn in de uitvoering van de professionele taken die onder verantwoordelijkheid van de andere vallen
 • De persoonlijke verantwoordelijkheid risico-technisch afbakenen van zowel het vermogensaspect als van het economisch risico-aspect als van het beroepsaspect waarin betrokken
 • De specifieke beroepssituatie en meer bepaald de samenwerkingsvorm ervan absoluut vrijwaren door het onderscheid te maken tussen het bestuursmatig niveau en het uitvoeringsniveau
 • Abstractie maken van de mogelijke vermogensconsequenties die jouw persoonlijke situatie aanbelangen bij mogelijke al dan niet te verwachten negatieve gebeurtenissen in de risico-vennootschap
 • Vehikel waardoor je als koppel kan investeren
 • Oprichten van bijkomende werkvennootschappen is eenvoudiger/goedkoper
 • Afscherming van het risico van de werkvennootschappen
 • Oprichten andere vennootschappen is eenvoudiger/goedkoper
 • Eenvoudig om geld te lenen aan andere vennootschappen
 • Kapitaalsverhoging van een exploitatievennootschap kan eenvoudiger
 • Afschermen van het risico (mogelijke oprichting risicovollere business vb horeca, eventsector)
 • Flexibel kunnen omgaan met vermogen na en/of door een huwelijk
 • Flexibel om derden in het exploitatieproces te kunnen inschakelen
 • Flexibel om eventuele kinderen in het bedrijfsmatig proces op te nemen
 • Successieplanning: mogelijk zonder dat activiteiten moeten stoppen

Gelukkig Nieuw Jaar 2015

Wij wensen jullie ….

-alle creativiteit om jullie ondernemingsactiviteiten te verbeteren, verder aan te vullen of uit te breiden – ondanks de door de media en vakbonden gecreëerde negatieve sfeer

-alle succes bij het verder nemen van vermogensbeslissingen om de stappen te zetten naar financiële onafhankelijkheid – ondanks de door de media en vakbonden gecreëerde negatieve sfeer

-alle sterkte en intelligentie om te snappen dat vrijheid in denken en doen, weliswaar binnen de wettelijk geregelde afspraken, een basisrecht is van ieder mens, maar van een ondernemer in het bijzonder – ondanks de door de media en vakbonden georganiseerde negatieve sfeer

-alle gezond voorbehoud bij de welig tierende clichés en sfeermakerij aangaande vermogensbelastingen, vermogenswinstbelastingen en welke andere dan ook – ondanks de door de media en vakbonden georganiseerde negatieve sfeer

-alle nodige geduld tot eventuele nieuwe interpretaties van de bevoegde overheden bekend zullen zijn aangaande de mogelijke wijzigingen in ons belastingsysteem, dat voor alle duidelijkheid best en dringend aangepast kan worden – ondanks de door de media en vakbonden georganiseerde negatieve sfeer

En een goede optimale gezondheid om van daaruit de nodige ondernemerslust te consumeren en evenzeer te kunnen genieten van alles wat dit voor jullie zelf, jullie dierbaren en wie dan ook kan voortbrengen – ondanks de door de media en vakbonden georganiseerde negatieve sfeer

Repliek op uitspraak AFM: vergoeding op basis van uurtarief

Dat een overheid krachtens haar geofficialiseerde lichamen als normerend regelgever optreedt kan een professionele organisatie in de hedendaagse maatschappij geenszins betreuren, behalve dan voor het feit dat een al te zeer optreden van diezelfde lichamen tot overmatige betutteling kan leiden die niet op zijn minst leidt tot een verstoring van de markt in het algemeen, de vrije markteconomie in het bijzonder. Immers, wordt het niet tijd dat diezelfde markt zich zelve herbront om tot die bevestigende conclusie te komen. Misschien ben ik al te pessimistisch wat de initiatieven van de staat en andere gemeenschappen betreft, maar ik verwacht er weinig goeds van. Zie hierover het opiniestuk ‘Kapitalisme als realiteitsbeleving van liberalisme en de rol van de staat’ http://wp.me/p3rAAs-1H :

Bureaucratie is dodelijk voor alles wat men produceert. Bij voorkeur is de rol van de staat te beschouwen als een beperkende en regulerende factor, die uitsluitend in die hoedanigheid bevorderlijk kan zijn voor het economisch proces.  De staat moet ervoor zorgen dat de concurrentie binnen gezonde marges blijft.  Door zijn regelgevende functie kan de staat een doorslaggevende rol spelen, wanneer haar maatregelen door onafhankelijke deskundigen volgens zakelijke principes worden voorbereid…

Dat de AFM zich nu openlijk negatief uit over de manier waarop economisch realistische vergoedingen tot stand komen stuit echter tegen de borst. Niet zozeer – wat een onachtzaam lezer zou kunnen veronderstellen – door de bestaande praktijk van een jaarlijkse vergoeding in twijfel te trekken, en al evenmin de totaal in de wind gevangen ‘pakweg 1 procent’-uitspraak dan wel het schromelijk afwezig zijn van motivatie en argumentatie behalve dan de uitspraak alsof dergelijke vergoeding ‘oneerlijk kan uitpakken voor de klant’ en ‘maar ook voor de belegger kan  versluieren welke kosten gemoeid zijn’.

Een advocaat die een prijzig uurtarief aanrekent voor een quasi kopie van een reeds ettelijke keren geschreven brief, of … een accountant die op zijn detailfactuur oplijst hoe dikwijls hij een verplaatsing naar zijn archiefkelder heeft moeten maken om een dossier op te halen en terug te brengen, of … een notaris die een kopie maakt van een testament en daarbij zichzelf wel eens verbaast door de naam van de vorige testamenthouder niet vervangen te hebben … of een assurantietussenpersoon die een uniform uurtarief aanrekent ongeacht het onderwerp van gesprek en/of zijn deskundigheid in een bepaald deelgebied … allemaal voorbeelden waarvoor de uitspraken van het hoofd toezicht van de AFM op zijn zachtst gezegd niet kunnen doorgaan als vergoedingssysteem dat eerlijk voor de klant’ of ‘kosten verhelderend’ voor de betrokken consument is, en daarmee een zweem van vastgestelde lichtzinnigheid aankleeft.

Het zou de AFM betamen dergelijke publicaties te vermijden en de eer aan zichzelf te houden door ofwel hier een ernstige zaak van te maken waarmee een onderzoekend overleg op zijn minst op zijn plaats zou zijn, waarbij een uitgebreider voorstel naar economisch realistisch en verantwoorde vergoedingen dan ook de revue kan passeren, ofwel het vertrouwen in de markt niet te beschamen door dergelijke lichtzinnigheid die zich niet gedragen weet door enig consumentenbelang of enige internationale aanbeveling. Quod non.