Einsteins motivatie tot opdoen van kennis

Einstein

Een vrije interpretatie van Einstein’s ‘Mijn Kijk Op Het Leven’ tot het opdoen van kennis middels het volgen van een opleiding MoneySchool.

We zijn korte tijd op aarde en proberen alleen en met anderen gelukkig te zijn.  Niet afhankelijk zijn kan en zal hiertoe bijdragen. Dat kan in soberheid, zelfs bij voorkeur, ook al is die voorkeur uiteraard gerelateerd aan eigen ethiek. En, filosofisch gezien, zijn we als mens niet vrij. Iedereen handelt immers onder uiterlijke druk maar ook vanuit innerlijke noodzaak.  Verantwoordelijkheidsgevoel?  Laat verantwoordelijkheid niet verlammend werken.  Vragen naar de zin of het doel van het eigen bestaan is objectief gezien zinloos. Wel geven bepaalde idealen richting in het streven en oordelen. Zo zijn “welbehagen” en “geluk” nooit doelen op zich. Voorbeelden van idealen: goedheid, schoonheid, waarheid en overeenstemming met gelijkgestemden, zonder altijd uitsluitend met het beroepsmatige objectieve en coachende bezig te zijn. In alle geval zijn luxe, bezit, uiterlijk succes banale doelen van de menselijke ambitie. Daarbij wil een hartstochtelijk gevoel voor sociale vaardigheid en sociaal engagement niet zeggen dat men zich bij mensen en menselijke gemeenschappen moet aansluiten. Er zijn immers grenzen aan de communicatie en de overeenstemming met andere mensen.  Wat ook nodig is om ook wat dat betreft de nodige onafhankelijkheid te kunnen bereiken.  Ieder moet zijn onafhankelijke mening, gewoonte, oordelen kunnen hebben, maar men mag niet in de verleiding komen zijn evenwicht te laten afhangen van de wankele basis van de gewoontes en (voor-) oordelen van andere mensen. Gemeenschappen zijn ook meer geneigd zich door verantwoordelijkheidsgevoel en geweten te laten leiden dan individuen. En iedereen dient te worden gerespecteerd, niemand mag worden aanbeden.  Alleen een scheppend en voelend individu, een persoonlijkheid creëert het edele en subtiele, terwijl de ‘kudde’ als zodanig stompzinnig blijft in haar denken en voelen.

Er is nagenoeg positivisme in de mensheid, als het gezond verstand maar niet systematisch door lieden met politieke en zakelijke belangen, door onderwijs, pers en vakbond gecorrumpeerd zou worden.

Geld en rijkdom mag niet leiden tot egoïsme, verleiden of misbruik.

Wij zijn uiteraard ook product van gemeenschap, die er reden van is dat we ons onderscheiden van de dieren: die geven niks door behalve hun instinct.  Hetgeen wij doorgekregen hebben in onze evolutie, komt van scheppende individuen: vuur, het wiel, planten kweken, stomen, …

Creatieve, zelfstandige denkende en oordelende persoonlijkheden zorgen voor de ontwikkeling van de maatschappij en de individuele persoonlijkheid.  In een gezonde maatschappij is er een goede band tussen de zelfstandigheid van individuen en de nauwe sociale band met elkaar.  Leiderschap is geëvolueerd naar organisatietalent.

Tegenwoordig heeft de ontwikkeling van economie en techniek het individu zwaar onder druk gezet.  Alleen verdeling van werk zal leiden tot materiële zekerheid bij de individuen, wat kan leiden tot benutten van vrije tijd en van ontwikkeling van persoonlijkheid.  Streven naar begrip, productieve en receptieve geestelijke arbeid verheft en verrijkt de mens.

Cursussen zoals Moneyschool leveren een vorm van geestelijke hygiëne!

Het zou pas bewonderenswaardig zijn wanneer het verlangen naar waarheid ieder ander verlangen zou overwinnen. Met onweerstaanbare helderheid wordt aangetoond hoe onlosmakelijk de instincten van strijd en vernietiging in de menselijke geest verbonden zijn met die van liefde en optimistische levensinstelling.

Maar van veel mensen is de wil verlamd door smartelijke berusting!

Beter is te verworden tot ‘om hun prestaties gewaardeerde persoonlijkheden’ die zich niet zoals anderen uitsluitend laten misleiden door verlangens,  maar hun kritisch oordeel dragen op verantwoordelijkheidsgevoel, kennis en inzicht.

Specifiek wat uw welvaartstoestand betreft:

U kan de ogen niet sluiten voor het feit dat er zonder inspanning geen zicht zal komen op een verbetering van de wellicht troosteloze toestand van uw vermogen. Sluit u daarom aan bij de kleine groep van mensen die tot radicale oplossingen bereid zijn, vergeleken met de massa die besluiteloos is en zich laat misleiden. Diegenen die belang hebben bij de instandhouding van hun geldvergaringsmachine schuwen geen enkel middel om de publieke opinie aan hun verwerpelijke doelen te onderwerpen.

Het lijkt er wel op dat de huidige regeringsleiders pogingen doen om de op hebzucht gebaseerde losbandigheid door het invoeren van regels in te tomen, maar de niet aflatende houding van de bankiers en hun lobbyisten toont al te duidelijk aan dat zij niet zijn opgewassen tegen dit soort elite dat zich steeds weer boven de regels weet te stellen. Daardoor kunnen de overheden niet anders dan telkens weer een overlevingsbasis te voorzien, want de gebeurtenissen van de laatste decennia tonen aan dat ‘externe factoren’ zoals bank en geldcrisissen telkens opnieuw hun beleidsprogramma’s doorkruisen en zich niet kunnen veroorloven te verzaken aan de ‘miljardensteun’ die acuut nodig is.

De verandering moet dus komen van het individu zelf: men kan alleen welvarend dus financieel onafhankelijk worden als men zelf initiatief neemt. Men moet zich vastbesloten inzetten voor volledige financiële onafhankelijkheid wanneer men wil vermijden uitsluitend nog te kunnen overleven of verder te bestaan op basis van overheidssteun. Een naïviteit die zich niet actief van de idee van de ‘overlevingsvoorziening’ van de overheid distantieert, is nefast voor financiële onafhankelijkheid. Moge uw geweten en gezond verstand levend worden, zodat u de juiste stappen kan zetten naar financiële onafhankelijkheid.

Uw eerste stap is dan ook kennis opdoen en inzicht verwerven, zodat u aan de hand daarvan de juiste beslissingen kan nemen op uw gekozen weg naar financiële onafhankelijkheid. MoneySchool is daarbij de ideale start.

Advertenties

Wat gebeurt er in Spanje – Catalonië ?

Korte voorgeschiedenis:  Catalonië is destijds door dictator Franco ‘ingelijfd’ nadat het hoofd van Catalonië door Franco geëxecuteerd werd, en zo is Catalonië eigenlijk ‘onder’ Spanje terecht gekomen. Wel, Catalonië is een beetje de ‘welvarendste’ streek in Spanje die van oudsher dus een haat/liefde verhouding heeft met de centrale regering in Madrid. In verhouding tot de rest van het land zorgt Catalonië voor de meeste belastinginkomsten, maar komt er weinig terug vanwege Spaanse overheid zelf.  Het enige wat Spanje als land doet, is ‘borg staan’ voor leningen die Catalonië afsluit, maar ze laat bijna geen of toch heel weinig (belasting-)geld terugvloeien, zoals dat voor andere regio’s wel het geval is.

Catalonië kan je qua bestuur vergelijken met een provincie bij ons: ‘beperkte’ autonomie. Is niet helemaal hetzelfde, maar om de situatie te kunnen begrijpen helpt die vergelijking wel.

En al meer dan 10 keer heeft de regering van Catalonië officieel verzoek aan de Spaanse regering ingediend om een gesprek aan te gaan voor meer zelfstandigheid en andere afspraken i.v.m. de financiële afdrachten etc. Maar … de regering in Madrid heeft dit nooit toegestaan … Door Franco werd er zelfs in de grondwet opgenomen dat regio’s zich niet onafhankelijk mogen ‘verklaren’, want dat ze dan hun eigen ‘zeggenschap’ verliezen.

Principieel is het ok dat een samenleving regels heeft waar iedereen zich aan moet houden, en de ‘grondwet’ is de basiswet van ieder geciviliseerd land, ook in Spanje dus. Maar … als die basiswet de belangen van haar bevolking niet meer dient … dan moet daar over kunnen gesproken worden. In België noemen we dat de ‘staatshervorming’ en hier kennen we de problematiek van Vlaanderen en Brussel en Wallonië enzoverder.  Hier wordt er dus over gedebatteerd en is een twee/derde meerderheid nodig om uiteindelijk een ‘hervorming’ (lees: aanpassing van de grondwet) mogelijk te kunnen maken. Maar : er wordt dus gesproken, en het is ook vastgelegd wanneer de bespreking op de politieke agenda moet/kan komen.

De Spaanse regering weigert dus echter jaar na jaar keer op keer, ondanks de vele officiële en correcte verzoeken van Catalonië, dat punt ter bespreking op te nemen.

Om die reden hebben de Catalanen dan voor zichzelf uitgemaakt of ze nu wel of niet verder willen streven naar die ‘onafhankelijkheid’ – en zeker omdat de Spaanse regering helemaal niet bereid is er over te spreken … En om te kunnen weten wet het eigen Catalaanse volk daar nu van vindt, om dan te kunnen bepalen wat ze verder kunnen/moeten/zullen doen. Daarom werd er (weer) een referendum georganiseerd als bevraging van het eigen volk dus.  Maar … dat is dus ‘niet wettelijk’ volgens die befaamde grondwet … en … natuurlijk heeft de Spaanse eerste minister dat referendum ‘onwettelijk verklaard’ en zelfs trachten te verhinderen, en ‘verschuilt’ hij zich door te zeggen ‘wij volgen alleen de wet en dat moeten jullie ook doen’.  Strikt genomen is dat correct, maar in het ‘reële leven’ is het dat niet : in een échte democratie moet je tenminste aan tafel kunnen gaan zitten om over problemen te  spreken, wanneer een groot deel van de bevolking dat vraagt, ook al is dat een minderheid. Het is overigens een ‘Europees recht’ dat minderheden moeten gerespecteerd worden, maar Spanje erkent Catalonië zelfs niet als ‘minderheid’ doch slechts als ‘gewone’ Spanjaarden zoals alle andere Spanjaarden.

Het is dan ook zeer bedenkelijk dat de andere Europese (en wereld-)leiders zich er zo gemakkelijk vanaf maken door zich te ‘verschuilen’ achter de wet en een dialoog – die volgens mij dé basis is van democratie- weigeren.

Bij deze herroep ik dan ook mijn lof over Europa zoals ik dat in mijn blog van 3 februari 2014 heb omschreven (zie elders onder ‘Europa’).

Veel Spanjaarden zijn natuurlijk tegen die onafhankelijkheid, omdat Catalonië veel bijdraagt aan de staatskas … en vele individuen steunen daarom Rajoy …

Maar waarom komt er niet meer reactie ??? …

Persoonlijk vind ik het vreemd dat er geen (internationale) facebook acties of petities ontstaan gericht aan de Spaanse regering én aan Europa om een democratisch(er) standpunt in te nemen … en tot dialoog over te gaan … Hetgeen overigens premier Michel ook als bijna enige (de premier van Luxemburg ook) insinueert …

Er zijn overigens al heel wat mensen opgepakt (in de cel) omdat ze andere politieke ideeën hadden hierover. Ondanks wat Rajoy hierover verklaart (… dat ze ‘criminelen’ zijn want de wet niet volgen) … heerst er in Europa toch een vrijheid van mening?  Eenvoudige burgers, Spanjaarden, die eenvoudigweg hun mening wilden uitspreken, werden door de (nationale) politie simpelweg met grof geweld in elkaar geslagen … iedereen heeft die walgelijke beelden op TV gezien … maar … waar blijft de reactie tegen dit verkeerd buiten proportie handelen ???

Enfin … op dit ogenblik heeft Madrid dus nog eens alle laatste en ultieme pogingen die door de Catalaanse premie werden gedaan om te spreken van de hand gewezen, waarbij Catalonië dan -door die strakke weigering van Madrid/Rajoy – ter allerlaatste zich zelf ‘onafhankelijk’ verklaard heeft. Door dit te doen eigent Rajoy zich nu het recht toe het bestuur van Catalonië volledig over te nemen, en hij kan dit door een wetsartikel 155. De hele Catalaanse regering bevindt zich sedert de beslissing van de centrale Spaanse regering om art. 155 in te laten gaan, dan ook in een staat van onwettelijkheid en ze riskeren hierdoor … 30 jaar cel !!!!

Ja het is ongelooflijk dat dit gebeurt in een Europees land … maar het is de realiteit. In alle geval zullen er in Catalonië op 21 december regionale verkiezingen zijn. Maar … wie zal zich nog durven uitspreken tegen de ‘repressieve’ Spaanse regering?  Is dit dus geen belachelijke vertoning en een bewuste poging om mensen ‘monddood’ te maken door ze op die manier in de ‘onwettigheid’ te duwen … Tenzij dat de meerderheid van de Catalanen zich van die ‘onderdrukking’ kan losmaken en alsnog voor Catalonië zelf zullen stemmen … en dan … dan begint het spel opnieuw.

De tijd zal het leren …

Etienne Cooreman – een wijs man – spreekt honderduit over de jeugd die financieel analfabeet is.

Op 14 oktober 2016 publiceerde De Tijd een interview met Dhr. Cooreman:

http://bit.ly/2fQwKYs

Verplichte lectuur voor ieder die interesse heeft voor alles wat met financiën te maken heeft en nog meer verplicht voor hen die zich hiervoor niet interesseren!  De Belg laat zich zoals almaar blijkt nog steeds en liefst leiden als een waarachtige grijze muis in de financiële jungle waar goed getrainde jagers verkopers/adviseurs van financiële producten hun gespecialiseerde aanpak met drang en lust botvieren op de onwetende consument, ten nadele van deze laatste maar meestal ten voordele van de eerste.

En door het ontbreken van gedegen financiële educatie – die uiteraard best niet (!) gegeven wordt door een geïnteresseerde financiële instelling maar beter door onafhankelijke en objectieve leermeesters, kent de jeugd er niets meer van, zegt Dhr. Cooreman, en is die jeugd financieel analfabeet. (sic).

In het artikel leest u deze bevinding door Bakelants en Paepen:
…”Hij heeft helaas gelijk. Ik hoorde deze week nog van een bankier dat sommige klanten wel erg verbaasd kijken als ze horen dat ze bij de aankoop van een huis ook registratierechten dienen te betalen. Diezelfde klanten worden zelfs kwaad als de bankier hun uitlegt dat een bank verwacht dat ze ook zelf wat gespaard hebben vooraleer ze een woning kopen.

Met de financiële kennis van onze politici is het helaas niet veel beter gesteld. Ze komen met een belasting die niks te maken heeft met speculatie, maar die ze toch ‘speculatietaks’ noemen. Ze luisteren niet naar de talloze specialisten die waarschuwen dat die taks niets zal opbrengen en zelfs geld zal kosten en willen nu een nieuwe belasting invoeren die een nog veel groter negatief effect zal hebben op onze welvaart. Waar hebben we die politici verdiend?…”

En  verder:

…”We deelden daarbij de bezorgdheid van de heer Cooreman: de gevaarlijke combinatie van financieel analfabetisme en een bijzonder groot schuldenprobleem. Dat los je niet op door mensen die een aandeel kopen ervan te beschuldigen te speculeren.Het begin van een oplossing is net mensen aanmoedigen een reserve aan te leggen die inflatiebestendig is zodat ze ook tijdens hun oude dag gespaard blijven van armoede. Je verhindert daarmee dat de OCMW’s geconfronteerd worden met almaar langere rijen bezoekers en dat de financiële hulp nog verder krimpt voor mensen die niet kunnen sparen en onze solidariteit nu en in de toekomst broodnodig hebben. …”

Het moge duidelijk zijn dat zowel het politieke klimaat als de interesse en kennis van financiële zaken voor de meeste Belgen een waarachtige hindernis vormt die er voor zorgt dat men onvoldoende bewust is van wat nu de betere keuzes en beslissingen zijn om enige zelfredzaamheid of financiële onafhankelijkheid te kunnen bereiken.  Daarom zullen ze, willen ze succesvol zijn, net zoals succesvolle ondernemers, best te rade gaan bij échte onafhankelijke specialisten, en wordt het tijd dat men beseft dat een bankier of andere verkoper van financiële producten altijd betaald wordt voor de verkoop die gerealiseerd wordt, maar die niet afgerekend wordt op de vaststelling of het geleverde product ook de beste keuze uitmaakt voor u als consument.

Alleen een Onafhankelijk Financieel Planner , die overigens hiervoor wettig erkend moet zijn, kan u daadwerkelijk begeleiden naar financiële onafhankelijkheid. Dat is zijn beroep!

Meer info?  Suur een berichtje naar info@finconsult.be en u krijgt gegarandeerd antwoord.

Met genegen groet,

Peter Verbeeck
Financial Consult Company bvba
FSMA vergund Onafhankelijk Financieel Planner

Advertenties

Pensioensparen voor jongeren, een goede zaak?

Pensioensparen voor jongeren, een goede zaak!?

Je bent jong en je spaart al voor je pensioen. Goed hè 🙂 ???
MAAR … voor jongeren is het niet altijd beter om dit te doen met het fiscaal aftrekbaar pensioensparen. Want dat heeft ook nadelige beperkingen. Die kunnen je in de weg staan. Voor een veel groter pensioen met dezelfde inspanning. Vreemd hè?!  

Op het nieuws horen we dat veel jongeren al sparen voor hun pensioen.  Dat is goed en mag nog meer aangemoedigd. Waarom? Door het gunstige effect van samengestelde intrest dat jaar na jaar vermeerdert.  Einstein noemde dit zelfs ‘een wonder’. Wat daarmee bedoeld wordt?  Jouw maandelijkse spaarinspanning levert een opbrengst op. Bij de volgende storting levert niet alleen jouw vorige en nieuwe spaarbedrag maar ook de eerste opbrengst op het vorige spaarbedrag zelf ook opbrengst op. En dat gaat zo maar verder. Welnu, bij een groter  % , zal de aangroei in verhouding een veel hoger eindresultaat opleveren. Dit fenomeen kan je berekenen door na te gaan “wat de toekomstige waarde van onze regelmatige spaarinspanning is, aan een huidige waarde tegen een bepaalde rente gedurende een bepaalde tijd”.

Om te kunnen bepalen wat ons spaargeld over een bepaalde tijd opbrengt berekend aan een bepaald opbrengstpercentage, gebruiken we de eenvoudige formule:  FV= PV (1 + i)t

Hierin is:
PV = huidige waarde (afkorting van het Engelse ‘present value’)
FV = toekomstige waarde (afkorting van het Engelse ‘future value’)
t = periode (in jaren)
i = rentevoet (als fractie, d.i. percentage gedeeld door 100)

Uitgedrukt in een Excelformule:
Toekomstige waarde = (rentepercentage/betalingsfrequentie; duur in maanden; spaarinlage;;1)*-1

Een voorbeeld:

Ik ben 25 jaar en spaar iedere maand (netto) € 75,- in het pensioensparen gedurende 20 jaar. We nemen de gemiddelde opbrengst van het pensioensparen (bron Morningstar 29/11/16) van  3,27% 10-jaars jaarlijks gemiddelde, en gaan aan de slag:
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 3,27% gemiddeld per jaar = € 25.431,73
Dit zelfde voorbeeld maar aan een rentepercentage van 4,75% geeft:
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 4,75% gemiddeld per jaar = € 30.071,80
En laten we dit nu ook eens berekenen aan een rentepercentage van 6,5% :
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 6,5% gemiddeld per jaar = € 36.980,80

spaaropbrengstAan de hand  van deze grafiek is het duidelijk dat dezelfde inspanning meer en sneller aangroeit met een hoger rentepercentage dan met een lager. En dat op basis van hetzelfde maandelijkse spaarbedrag.

OPGELET: 3,27% is het gemiddelde rendement van het pensioensparen van de laatste 10 jaar, ‘geannualiseerd’ = berekend als eenzelfde percentage per jaar. MAAR: de overheid zal toch belasting heffen alsof de pensioenspaarder, U dus, 4,75 % gemiddeld rendement heeft gehaald. Ja! Dus ook als u dat niet behaald heeft -en dat heeft u niet – doet de overheid alsof je dat wel gehaald hebt. In het rekenvoorbeeld komt dit er op neer dat je met het fiscaal pensioensparen € 18.000,- zelf gespaard hebt, een belastingvoordeel genoten hebt van € 5.400,- en een belastingnadeel hebt van ongeveer € 2.400,-. De netto meerwaarde in dit rekenvoorbeeld bedraagt dus € 25.431,73 + € 5.400,- – € 2.400,- – €18.000,- = € 10.426,99.

Laten we dit nu eens vergelijken met een niet fiscaal aftrekbaar pensioensparen met een rendement van 6,50 %. Het is niet aftrekbaar, maar u wordt er ook niet op belast. U ‘verliest’ het voordeel van de aftrekbaarheid (€ 5.400,-) maar u ‘verliest’ ook het nadeel wegens niet belastbaarheid (€ 2.400,-). Wanneer we dat verrekenen op het eindresultaat komen we tot volgende netto meerwaarde: € 36.980,80 – € 18.000,- = € 18.980,80.

Zoals kan worden vastgesteld kan een hoger rendement vlot zorgen voor een bijna verdubbeling van de behaalde meerwaarde op uw zelfde spaarinspanning per maand van € 75,- over een periode van 20 jaar.

Kan dit?  Vraagt u zich terecht af.

Wel ja, laten we beginnen met het opsommen van enkele belangrijke zaken:

 • Wanneer u pensioenspaart via een pensioenspaarfonds haalt u een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,27% (bron: Morningstar)
 • Bij de samenstelling van het fonds heeft u geen inspraak, evenmin keuze: de bank bepaalt zelf zonder uw ‘inmenging’ waarin uw spaarcenten belegd worden
 • Een pensioenspaarfonds is per definitie een gemengd fonds, want dat is voor iedere klant hetzelfde, dus moet de bank er ook voor zorgen dat er geen te grote schommelingen optreden bij de waarde van het fonds
 • Voor oudere klanten is dit vooral aangewezen, omdat ze niet zo lang meer kunnen sparen, en niet de tijd meer hebben die eventueel nodig is om de schommeling van de waarde op te kunnen vangen
 • Voor jongere klanten is dit nadelig, want die kunnen juist wel profiteren van grote schommelingen, omdat ze langere tijd hebben, en hierdoor minder risico lopen
 • Alle berekeningen tonen aan dat juist grote(re) schommelingen voor extra rendement zorgen bij maandelijks sparen/beleggen (bron: Professor Van Broekhoven ‘Beter beleggen in aandelen; en diverse andere bronnen)
 • Deze schommelingen kunnen slechts verwacht worden wanneer de samenstelling van het fonds specifiek met die bedoeling gebeurt
 • Wat dus niet het geval is bij de ‘bankpensioenspaarfondsen’ – zie hoger

En dat is nog niet alles!

Er zijn ook nadelen verbonden:

 • Je kan het gespaarde geld niet ‘terugvragen’ zonder dat je hierop (zwaar) belast wordt
  (zwaar = meer belasting betalen dan het belastingvoordeel dat je gekregen hebt)
 • Je kan geen deel van het geld ‘terugvragen’ zonder dat je op dat deel belast wordt (zie hoger)
 • Je kan het niet vroeger opvragen dan de pensioenleeftijd, anders word je er zwaar op belast (zie hoger)
 • Je kan de waarde ervan niet benutten in andere bijkomende stappen in vermogensopbouw
 • Je kan de waarde niet ‘overdragen’ zonder eerst lang de belasting kassa te passeren
 • Je kan er niet zoveel in sparen als je wil
 • Enzoverder

 

Meer weten?  Stuur een mailtje naar info@finconsult.be , Peter Verbeeck, vermogenscoach, FSMA vergund Onafhankelijk Financieel Planner.

Advertenties

PriFin-argument 27

Als één  van de partners de administratie doet,

weet de andere er meestal niet veel van,

maar wat als er iets met die ene partner gebeurt?

PriFin lost dat haarfijn voor u op!

http://www.prifin.net

Prifin-background

Advertenties

PriFin-argument 26

Door de unieke voorstelling van de werkelijke verbondenheid van alle betrokken informatie zullen uw beide hersenhelften zorgen voor een aangenaam vaststelbaar fenomeen van verhelderend systeemdenken

PriFin

Advertenties

PriFin-argument 25

De strelende toegankelijkheid  van PriFin

geeft u meer inzicht, begrip en gemoedsrust

dan wat u zich daarbij had kunnen voorstellen

PriFin-b

Advertenties